Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας πρέπει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβεί στην περεταίρω επίσκεψη σελίδων μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας.

  1. Η Επιχείρηση λαμβάνει κάθε προσήκον και πρόσφορο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
  2. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται επίσης, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση υιών (viruses) κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση που καταστεί δυσχερής η πρόσβαση των χρηστών σ’ αυτή για οποιοδήποτε λόγο.
  3. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.
  4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς και να διακόπτει τη λειτουργία της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
  5. Η από μέρους των επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει κατανοητοί με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι παρέχεται πλήρης συμφωνία με τους όρους αυτούς.
  6. Με τους παρόντες όρους χρήσης καλύπτεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας από την Επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση δια του παρόντος δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και οιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Επιχείρησης. Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα, για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό: την εν γένει ενημέρωση του χρήστη, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας, την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletter, αναγγελία νέων υπηρεσιών κ.λπ.), την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και εν γένει κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια. Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, ακόμα για αμέλεια, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας από τις περιεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες και περιεχόμενα, στα οποία ρητά αναγνωρίζει ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
  7. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη αυτής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
  8. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμοδία δικαστήρια τα δικαστήρια της Αθήνας.

VHF Channels

Channels

10 Vichos Sea Corporation

11 Port Police

x